Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Na tomto místě naleznete postupně veškeré informace o zpracování a ochraně osobních údajů, které z pozice správce osobních údajů zpracovává náš spolek Moudrá Sovička z. s. Ochrana osobních údajů je naší prioritou, proto se v maximálním možném rozsahu snažíme o transparentní, srozumitelný a kooperativní přístup.

Osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud je potřebujeme, a to v rozsahu, který je nezbytný pro námi stanovené účely. Zároveň dbáme na to, aby údaje, které máme k dispozici, byly přesné, byly vhodně chráněny a nebyly používány za jiným účelem. Zpracování provádíme pouze po potřebnou dobu. Tímto dokumentem Vás informujeme o detailech námi prováděného zpracování a o Vašich právech.

Osobní údaje zpracováváme plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů / GDPR) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, který na území České republiky rozvádí některé pasáže GDPR.

Tyto informace o zpracování osobních údajů se mohou postupem času změnit, jakkoliv se však takovým změnám snažíme předcházet. Takové změny však nemají vliv na rozsah uplatnitelných práv, ani na standardy ochrany osobních údajů. Veškeré změny navíc s předstihem náležitě oznamujeme veškerým dotčeným subjektům, a to v závislosti na podstatnosti změn. V případě jakýchkoliv dotazů, pokud by bylo cokoliv v této oblasti potřeba vysvětlit, případně máte-li ke zpracování osobních údajů připomínky, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit prostřednictvím e-mailové adresy ivana@moudrasit.cz

1.   Správce osobních údajů

Moudrá Sovička z. s.
se sídlem č.p. 243/ 563 01 Žichlínek,
IČO: 03757170,
tel. č. +420 777 081 085, e-mail info@moudrasit.cz

2.   Základní pojmy

 Subjekt údajů = Vy: Pokud jsme Vás schopni identifikovat, například proto, že nám poskytnete jméno a příjmení nebo e-mailovou adresu, jste subjektem údajů.

Správce = my: Určujeme účel a prostředky zpracování osobních údajů, které nám poskytnete, proto jsme jejich správci.

3.   Kategorie subjektů údajů, zpracovávané osobní údaje, účel, právní základ a doba zpracování

V žádném rozsahu však nezpracováváme citlivé osobní údaje či údaje spadající do zvláštní kategorie osobních údajů. Stejně tak při našich činnostech nedochází ke spojování osobních údajů různých subjektů údajů ani k jejich modifikaci a obsahovým zásahům.

 Digitální asistent (Hodinový ajťák)

 • Za účelem plnění vzájemné spolupráce v poskytování digitálního poradenství seniorům zpracováváme Vaše osobní údaje na právním základě Vašeho souhlasu. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání spolupráce.
 • Zpracovávané údaje jsou zejména jméno a příjmení, datum narození, obec pobytu,
  e-mail, telefonní číslo.
 • Osobní údaje získáváme primárně prostřednictvím osobních setkání nebo přes kontaktní email.
 • Za účelem možnosti řešení problémů s poskytnutou asistencí, či jiných podnětů či stížností, uchováváme na základě našeho oprávněného zájmu výše uvedené údaje též 4 roky po ukončení spolupráce.

Senioři

 • Za účelem plnění vzájemné spolupráce v poskytování digitálního poradenství zpracováváme Vaše osobní údaje na právním základě Vašeho souhlasu. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání spolupráce.
 • Zpracovávané údaje jsou zejména jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště,
  e-mail, telefonní číslo.
 • Osobní údaje získáváme primárně prostřednictvím internetového formuláře umístěného na naší webové stránce.

Ambasadoři a koordinátoři

 • Za účelem plnění vzájemné spolupráce v koordinaci seniorů zapojených do našich aktivit zpracováváme Vaše osobní údaje na právním základě Vašeho souhlasu. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání spolupráce.
 • Zpracovávané údaje jsou zejména jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště,
  e-mail, telefonní číslo.
 • Osobní údaje získáváme primárně prostřednictvím osobního setkání.

 Návštěvníci internetových stránek

 Zpracováváme osobní údaje na právním základě našeho oprávněného zájmu na zlepšování našich služeb a na poskytování personifikované nabídky. Za tímto účelem zpracováváme IP adresu a cookies. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 12 měsíců.

 • Za účelem zaslání odpovědi na dotaz návštěvníka internetových stránek zpracováváme osobní údaje na právním základě plnění smlouvy nebo Vašeho souhlasu. Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon), IP adresu a cookies, dotaz položený prostřednictvím formuláře. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do vyřízení dotazu z kontaktního formuláře, nejdéle však 30 dní nebo po dobu, po kterou trvá Váš souhlas se zpracováním.
 • Osobní údaje nejsou nikterak využívány ani zpracovávány k profilování ani k automatizovanému rozhodování, a to v žádném rozsahu.
 • Osobní údaje získáváme primárně prostřednictvím kontaktního emailu uvedenému na naší webové stránce.

4.   Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným osobám (dále jen „příjemci“).

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

 • zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů, a vztahy s nimi jsou ošetřeny prostřednictvím zpracovatelských smluv (zejména poskytovatelé programů a software, dopravci),
 • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis (zejména finanční správa, Policie ČR a další orgány činné v trestním řízení aj.),
 • jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.

Vaše osobní údaje nepředáváme mimo Evropskou unii.

5.   Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR.

Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 21 GDPR.

Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR. Při zpracování osobních údajů u nás nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování, tedy bez lidského zásahu.

Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních povinností, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou následující: Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, datová schránka: qkbaa2n, www.uoou.cz.

 Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.5.2016.